çekişmeli boşanma davası

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma dışında kalan eşlerin boşanmanın aslını oluşturan hususlarda veya velayet, nafaka, tazminat vb. konularda ihtilaf halinde oldukları boşanma davalarıdır. Bu durumda tazminat, nafaka ve velayet gibi konularda nihai kararı hakim verecektir. Taraflar evliliğin temelinden sarsılmasında kendi kusurlarının olmadığını ispatlamaya çalışır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Genel kural, Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 9’a göre “Her dava açıldığı tarihte davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılır.”

Türk Medeni Kanunu madde 168’e göre ise “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.”

Boşanmak isteyen taraf dilekçe ve varsa delilleriyle belirtilen yetkili aile mahkemesine giderek davayı açabilir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Medeni Kanun boşanma sebeplerini 161 ile 166 ‘ıncı maddeleri arasında sınırlı bir şekilde belirtmiştir. O halde sınırlı olarak belirtilen bu sebeplere bağlı olarak boşanmak mümkün olabilecektir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası iki şekilde açılabilir:

  • Anlaşmalı Boşanma
  • Çekişmeli Boşanma

Anlaşmalı boşanma tarafların boşanmanın tüm sonuçları üzerinde anlaşıp mutabakata vardıkları bir şekilde evlilik birliğinin sona erdirilmesidir.

Çekişmeli boşanma davası ise, Maddi manevi tazminat, velayet, ev eşyasının paylaşımı, hangi tarafın kusurlu olduğu, nafaka gibi konularda çekişme yaşandığı ve taraflar arasında mutabakata varılamadığı dava türüdür.

Medenin Kanunun kabul etmiş olduğu boşanma sebepleri, mahiyetleri ve kapsamları bakımından birbirinden çok farklıdır. Bunlardan bir kısmı

  • Zina (TMK m. 161),
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK m. 162),
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz hayat sürme (TMK m. 163),
  • Terk (TMK m. 164),
  • Akıl Hastalığı (TMK m. 165)

Gibi belli olgulara dayanır. Bunlara Özel Boşanma Sebepleri diyoruz. Boşanma sebeplerinden bazıları ise;

  • Evlilik birliğinin temelden sarsılması (TMK m. 166),
  • Eşlerin Anlaşması ve eylemli ayrılık(TMK m. 166)

Genel boşanma sebepleridir, çünkü belli bir olguya dayanmaz dolayısı ile bu olguların önceden belirleme imkanı yoktur. Ayrıca sınısız sayıda olgu genel boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.

Boşanma davası açacak olan eş, kanunda gösterilen boşanma nedenlerinden en az birine dayanmalıdır. Boşanma davasının açan eş, hangi sebebe dayandığını ve bu hususa ilişkin vakıalarını mahkemeye bildirmelidir. Hakim, taraflarca mahkemeye bildirilmiş olan vakıa ve talep sonucu ile bağlıdır. (HMK m 26/1) Hakim boşanma davalarında talepten daha fazlasına hükmedemezken, boşanma yerine ayrılığa karar verebilmektedir.

Boşanma davasında gösterilen boşanma nedenin ispatı ve hakimin gösterilen olaylara vicdanen kanaat getirmesi halinde boşanma kararı verilir. Mahkeme öncelikle tahkikatın tamamlandığını bildirir ve sözlü yargılamaya geçer akabinde boşanma kararı bildirilir.

Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma davası açmak için yetkili olan mahkemeler aile mahkemeleridir, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde açılacak boşanma davası aile mahkemesi sıfatı ile asliye hukuk mahkemesinde görülür. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesi “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir” demektedir.

Davacı, boşanma davasını dilerse boşanmak istediği eşinin yerleşim yerinde yani ikametgahında veya son defa 6 aydan beri eşi ile birlikte oturduğu yer mahkemesinde açabileceği gibi, eğer kendisi yerleşim yerini yani ikametgahını değiştirmiş ise bu yer mahkemesinde de açabilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliğinin sona erdirilmesi için Türkiye’de mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Boşanma sebeplerinden en az biri ile söz konusu olan bu dava ikame edilir. Davacı yanın hazırlayacağı boşanma dava dilekçesi ile yetkili olan aile mahkemesinde davasını ikame eder. Gerekli olan evraklar ile birlikte aile mahkemeleri tevzi bürolarından dava ikame edilmiş olur.

Çekişmeli Boşanma Kaç Celsede Biter?

Çekişmeli boşanma davasının süresi her davanın durumuna ve nasıl yürütüldüğüne göre değişiklik gösterir. Ortalama bir süre vermek gerekirse eğer 5-7 celse ve 2 yıla kadar sürebilir. Bu nedenle davaların daha kısa sürede bitebilmesi için zorunlu olmasa da tarafların davalarını bir avukatla yürütmesi önerilir.

Boşanma Avukatına Başvurmalı Mıyım?

Boşanma davası izah edilmeye çalışıldığı üzere taraflara birçok sorumluluk yüklemektedir. Boşanma davasının yargılama usulü son derece teknik bir takım ayrıntılar barındırdığından boşanma işlemleri konusunda yapacağınız usulî bir hata size ciddi hak kayıplarına mâl olabilir. Bu sebeple boşanma davasını işinin tecrübeli bir boşanma avukatı ile birlikte açmanızı tavsiye ederiz. Yani esasen boşanma davası açma çok zor bir hadise olmamakla birlikte önemli olan davanın sağlıklı bir şekilde takibi ve olumlu şekilde neticelendirilmesidir.

Ayrıca dava sürecinin sağlıksız takibi ve davanın kaybedilmesi ile birlikte bir takım tazminat, nafaka, dava harç ve masrafları, vekalet ücreti gibi aleyhe hüküm verilmektedir. Bu sebeple işinin uzmanı bir boşanma avukatına başvurulmalı ve hukuki destek alınmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.